Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostaje wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem.

Wiek niezbędy do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy, trzeba ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.

Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM weszły w życie 19 stycznia 2013 roku.

Karta motorowerowa wydana w szkole zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 lat.

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM.