Gimnazjum w Miączynie zostało założone Uchwałą Rady Gminy Miączyn Nr VI/23/1999 z dnia 09 marca 1999 roku, która stanowi jednocześnie Akt założycielski Gimnazjum w Miączynie. Organem prowadzącym jest Gmina Miączyn, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Lublinie.

            Do 2003 roku zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie. Na potrzeby gimnazjum oddano sale na parterze, cztery sale na I piętrze oraz świetlicę szkolną, którą przeznaczono na dwie sale lekcyjne. Ciągły wzrost liczby uczniów spowodował w 2001 roku konieczność prowadzenia zajęć lekcyjnych w sobotę. Umożliwiło to uniknięcie pracy na dwie zmiany, która byłaby uciążliwa ze względu na fakt dowożenia uczniów do placówki.

            W październiku 2000 roku rozpoczęła się budowa siedziby gimnazjum. Trwała trzy lata. W 2003 roku oddano do użytku nowy dwupiętrowy budynek.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Gimnazjum w Miączynie

16 listopada 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku Gimnazjum w Miączynie. Z okazji święta na uroczystość przybyli przedstawiciele władz kościelnych, wojewódzkich, powiatowych, lokalnych, sponsorzy oraz osoby wspierające szkołę w podejmowanych przez nią działaniach dydaktyczno – wychowawczych.

Wszyscy przybyli na uroczystość zgromadzili się przed wejściem do budynku gimnazjum. Uroczystość rozpoczął Pan Henryk Krawczuk – Wójt Gminy Miączyn, który serdecznie powitał zgromadzonych i zaprosił do udziału w tym niezmiernie ważnym dla nas wydarzeniu.

Następnie Pan Wójt poprosił następujące osoby o przecięcie wstęgi: Pana Mirosława Złomańca – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Pana Andrzeja Kurowskiego – Wojewodę Lubelskiego, Panią Jadwigę Bratkowską – Dyrektora Gimnazjum w Miączynie, Panią Hannę Michel – Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum w Miączynie oraz Ilonę Długosz – Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Po przecięciu wstęgi klucze do gimnazjum zostały przekazane przez Wójta Gminy Miączyn Pani Dyrektor Jadwidze Bratkowskiej, która podziękowała wszystkim, że swoją obecnością uświetnili ważną dla nas uroczystość. Wspomniała, jak istotne jest dla społeczności szkolnej gimnazjum oddanie do użytku własnego budynku, nowoczesnego i w pełni wyposażonego. Następnie zaprosiła wszystkich zgromadzonych na salę gimnastyczną.

Dalszą część uroczystości prowadziła Pani Maria Misztal – nauczyciel fizyki, która w poprzednich latach pełniła funkcję dyrektora gimnazjum. Podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie podała porządek uroczystości i zaprosiła do udziału we mszy świętej.

Eucharystię sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz biskup Jan Śrutwa, któremu towarzyszył m. in. Ksiądz Bronisław Bucki – Proboszcz Parafii pw.  Świętego Michała Archanioła w Miączynie. Uroczystego powitania gości dokonał Pan Henryk Krawczuk – Wójt Gminy Miączyn.

Na uroczystość przybyli znamienici goście:

  1. władze państwowe: Pani Irena Kurzępa – Senator RP, Pan Arkadiusz Bratkowski – Poseł na Sejm RP, Pan Marian Kwiatkowski – Poseł na Sejm RP, Pan Ryszard Stanibuła – Poseł na sejm RP;
  2. władze wojewódzkie: Pan Henryk Makarewicz – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Mirosław Złomaniec – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Kurowski – Wojewoda Lubelski wraz z małżonką, Pan Eugeniusz Polakowski – Dyrektor Departamentu Organizacji i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Waldemar Paszkiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Tadeusz Bichta – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UW w Lublinie, Pan Włodzimierz Fudali – Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu;
  3. władze powiatowe: Pan Henryk Matej – Starosta Zamojski, Pan Kazimierz Mielnicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zamość, Pan Gerard Waszkiewicz – Komendant Powiatowy Policji;
  4. władze lokalne: Pan Henryk Krawczuk – Wójt Gminy Miączyn, Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Rady Gminy Miączyn, Pan Stanisław Kapica – Sekretarz Gminy Miączyn, Pan Janusz Dwojakowski – Skarbnik Gminy Miączyn, radni Gminy Miączyn, Pani Maria Kapusta – Kierownik SJO w Miączynie, Pani Aniela Ferenszkiewicz – Kierownik GOPS w Miączynie, Pani Marianna Saluk – Dyrektor Oddziału ZNP w Miączynie;
  5. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Pan Jerzy Korniluk – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu;
  6. sponsorzy: Pan Mirosław Roguski – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego w Warszawie, Pan Franciszek Zaleski – Wiceprezes Zarządu Totalizatora Sportowego w Warszawie, Pan Marcin Dobrzański – Prezes Zarządu CIECH POLFA, Pan Edward Sidoruk – Dyrektor Totalizatora Sportowego w Lublinie, Pan Tadeusz Skrzypek – Prezes Zarządu LUBZEL SA, Pan Marek Palonka – Wiceprezes Zarządu LUBZEL SA, Pan Stanisław Loba – Kierownik Piekarni w Miączynie;
  7. przedstawiciele instytucji wspierających szkołę w podejmowanych przez nią działaniach: Pan Edward Hunek – prezes ZW OSP RP, Pan Krzysztof Kopeć – Prezes Arys, Pan Marek Ciastoch – Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu, Pan Janusz Rycaj – Komendant Straży Pożarnej, Pan Andrzej Mielcarek – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, Pan Jerzy Derkacz – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, Pan Roman Kapica - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, Pan Jan Szymanik – Prezes ZDI w Zamościu, Pan Zygmunt Mazur – Dyrektor NZOZ w Miączynie, Pani Anna Mazur – lekarz stomatolog, Pani Marta Hołys – wykonawca sztandaru, Pani Hanna Michel – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Miączynie, Pan Jeremiasz Klukow – były Dyrektor SP w Miączynie;
  8. dyrektorzy szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miączyn: Pani Bożena Ilczuk – Dyrektor SP w Miączynie, Pani Krystyna Trochimowicz - Dyrektor SP w Zawalowie, Pani Kazimiera Lis - Dyrektor SP w Świdnikach, Pani Urszula Grzeszczuk - Dyrektor SP w Kotlicach, Pani Maria Momot - Dyrektor SP w Niewirkowie, Pani Ewa Błazik - Dyrektor SP w Horyszowie.

Po homilii Pani Dyrektor Jadwiga Bratkowska w imieniu całej społeczności szkolnej zwróciła się z prośbą o poświęcenie sztandaru gimnazjum. Podkreśliła, że sztandar to część historii szkoły, mająca osobliwą moc wyzwalania w ludziach najwspanialszych wartości: patriotyzmu i szacunku, zaś akt jego poświęcenia stanowi symbol wartości chrześcijańskich propagowanych w naszym gimnazjum.

Po poświeceniu sztandaru Pan Wójt Henryk Krawczuk odczytał akt jego przekazania, a następnie złożył go na ręce pani dyrektor, która uklękła i ucałowała sztandar, oddając tym samym cześć temu niezmiernie ważnemu symbolowi szkoły i ucząc jednocześnie innych, w jaki sposób należy wobec niego postępować. Podziękowała za przekazanie sztandaru szkole. Zwróciła uwagę na fakt, że jest on symbolem dumy, więzi ze szkołą i w imieniu wszystkich członków społeczności gimnazjum zobowiązała się przestrzegać zasad i wartości propagowanych w gimnazjum, honoru oraz dbać o dobre imię szkoły.

W dalszej części uroczystości pani dyrektor przekazała sztandar uczniom gimnazjum. Członkowie pocztu sztandarowego uklękli, ucałowali ten symbol szkoły, a następnie odebrali go z rąk pani dyrektor. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego podziękowała za sztandar, po czym odbyło się ślubowanie uczniów.

Głos ponownie oddano Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Janowi Śrutwie, który sprawował dalszą część mszy świętej. Przed błogosławieństwem delegacja uczniów gimnazjum podziękowała Księdzu Biskupowi za przewodniczenie eucharystii i poświęcenie sztandaru.

Po zakończeniu mszy świętej prowadząca poprosiła Pana Wójta Henryka Krawczuka o zabranie głosu. Po wystąpieniu Wójta głos oddano Pani Dyrektor Jadwidze Bratkowskiej, która podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że udało się wybudować i oddać do użytku gimnazjum. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Sztandar został wyprowadzony, po czym odbyła się część artystyczna. Autorką scenariusza była Pani Elżbieta Mielnik – nauczyciel języka polskiego.

Prowadząca uroczystość Pani Maria Misztal podziękowała za jej przygotowanie i poprosiła o zabranie głosu panią dyrektor, która zwróciła się do Jego Ekscelencji Księdza Biskup, by poświęcił budynek gimnazjum. Po tym uroczystym akcie odbyło się zwiedzanie szkoły, zaś po zakończonej uroczystości goście udali się na obiad.

 {gallery}OTW{/gallery}